1
چاپ سیلک
1

چاپ سیلک

چاپ سیلک

این چاپ به صورت دستی میباشد بر روی نایلون های دسته تقویت و بندی ، کیسه های سوزنی ، پاک های کاغذی و …